home

 
 
 
 
 
 
 

 

                                

                                      

 

 


current exhibition >
2014진작가 초대전 편대식 <ILLUSION>


https://sites.google.com/a/hanwon.org/www/%EC%A0%84%EC%8B%9C


 
2014 (재)한원미술관 신진작가 초대전 

편대식 PYOUN DAE SIK
ILLUSION

전시일정

3월 13일(목) ~ 4월 11일(금) 

월요일 휴관, 오전 10시 ~ 오후6시

오픈행사  3월 13일 (목) 4:00 pm


Comments